Başlangıç ve Bitiş Tarihi
12.07.2013- 12.07.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:07- 12:07
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Gıda Mühendisliği "Tezsiz Yüksek Lisans" Programına başvurular başlamıştır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezsiz yüksek lisans programına başvurular başladı...

Enstitü Online Başvuru Formu için http://obs.adanabtu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden giriş yapabilirsiniz.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI

 

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile açılabilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az on adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler) ile dönem projesi (proje çalışması) dersinden oluşur. 

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. 

(5) Dönem projesi dersi AKTS kredi yüküne dahildir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer Enstitülerden de dersler alabilir. 

 

Danışman atanması 

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. 

 

Tezsiz yüksek lisans programında süre 

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 

 

Tezsiz yüksek lisans programında diploma 

MADDE 31 – (1) AKTS kredi yükü ile dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az B1 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.